TIẾT 5: LỜI DẪN LỄ VU QUY-Đào Tạo Mc Sự Kiện. Caterer.vn

Tiết 5: Lời dẫn chi tiết Lễ Vu Quy.
– Các nghi thức và nghi lễ:
1: Phát Biểu
2: Cơi trầu xin dâu
3: Trao hoa và Lễ gia tiên
.
.
– Học viên học theo thứ tự số tiết đã ghi.
Các bạn học viên chép đầy đủ, chỉnh sửa lời dẫn cho phù hợp bối cảnh.

source
[contact]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button